Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.rygr.cz, provozovaném Petrem Rýgrem, se sídlem Přibyslav 36, Nové Město nad Metují, 54901, IČO: 45918112,  zapsaným u Živnostenského úřadu v Novém Městě nad Metují (dále jen prodávající).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.rygr.cz (dále jen e-shop).

1.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na internetové adrese e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen uživatelský účet) a provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2 Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě a při jakékoliv změně registrované údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

3.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení (nebo název firmy a IČO), adresa bydliště (nebo adresa sídla), kontaktní telefon, e-mailová adresa a případně doručovací adresa. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník s poskytnutím svých identifikačních údajů jak prodávajícímu, tak třetím stranám, které se podílejí na doručování zboží (Zásilkovna.cz, Česká pošta, DPD s.r.o.).

3.4 Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za dopravu a dobírku, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

3.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.6 Prodávající je oprávněn při relevantních okolnostech před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3.7 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4 VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

4.1 Zakoupené zboží může kupující vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží je možné vrátit zasláním na adresu této prodejny. K vrácené zásilce je nutné přiložit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, kopii daňového dokladu a číslo účtu, na který mají být zaslány vrácené peníze. Náklady na zaslání vráceného zboží nese kupující. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Kupující také odpovídá za zboží až do doby, kdy vrácenou zásilku přijme zpět prodávající, a je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky.

4. 2 Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a v původním obalu.

4.3 Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Nejpozději do 30 dnů po obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu kupní cenu za zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5 REKLAMACE ZBOŽÍ

5.1 Záruční doba je zákonem stanovena na 2 roky. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným použitím zboží, a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Další užívání vadného zboží může způsobit zhoršení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro odmítnutí reklamace.

5.2 Pokud se kupující rozhodne vadné zboží v době záruky reklamovat, doporučujeme vždy předchozí konzultaci e-mailem na adrese betlemy@rygr.cz. Zboží může kupující po dohodě předat k reklamaci buď osobně v provozovně Betlémářství RÝGR, Přibyslav 36, Nové Město nad Metují, nebo jej na tuto adresu zaslat. Vždy je nutné přiložit kopii daňového dokladu.

5.3 Nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží vyrozumí prodávající kupujícího o způsobu vyřešení reklamace (přijetí / nepřijetí, reklamace, výměna / oprava zboží). V případě, že částka za reklamované zboží má být kupujícímu vrácena převodem na účet, je možné tak učinit pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

5.4 Kupující odpovídá za zboží až do doby, kdy reklamovanou zásilku přijme zpět prodávající, a je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky. V případě oprávněné reklamace mohou být kupujícímu vyplaceny přiměřené náklady na dopravu, pokud je doloží (scan účtenky za poštovné apod.) a zašle na adresu betlemy@rygr.cz. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Neoprávněně reklamované zboží může být zasláno zpět ke kupujícímu pouze na náklady kupujícího.

6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či jiného místa doručení zboží, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a tzv. cookies ze svého počítače (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.4 Osobní údaje jsou chráněny před zneužitím a kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

7.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

7.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

V Přibyslavi 6.11.2020